Ocena finansowa firmy stosowana jest w każdym przedsiębiorstwie. Niektóre z ocen prowadzone są w mniej lub bardziej szczegółowy sposób. Analiza finansowa składa się z kilku etapów, podczas których wyliczane są wartości dla poszczególnych kosztów i przychodów. Podstawowe wskaźniki analizy finansowej to analiza bilansu firmy, czyli aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Odzwierciedla on skutki decyzji gospodarczych powstałych do dnia jej sporządzenia. Bada się tutaj dynamikę sumy bilansowej i poszczególnych źródeł finansowania. Badanie struktury bilansu określa informacje na temat obecnej sytuacji firmy. Istotnymi wskaźnikami analizy są też analiza rachunku zysków i strat, analiza przepływów pieniężnych, płynności finansowej, w tym zapasów, ocena zadłużenia firmy, poziom gospodarowania zasobami,  analiza rentowności, czy analiza rynkowej wartości akcji i kapitału. Dzięki tym wskaźnikom możemy zbadać kondycję firmy, przeanalizować obecną sytuację i podjąć racjonalne decyzje co do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.