W treści stosunku pracy powinno zostać określone, gdzie i w jakim czasie dana praca ma być wykonywana. Jeśli nie zostało to zamieszczone w treści podstawy stosunku pracy, w takim razie kwestię miejsca pracy reguluje regulamin pracy. Regulamin ten pracodawca przekazuje pracownikowi w terminie siedmiu dni od nawiązania stosunku pracy. Pracodawca może skierować pracownika do pracy w innym miejscu, niż wskazane w podstawie stosunku pracy, do wykonywania czynności pracowniczych. Czynności te mogą być wykonywane na terenie innym, niż  zakład pracy i stanowić stałe miejsce pracy pracownika. Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych będą ustalone w regulaminach wynagrodzenia, lub w przyjętych zakładowych układów zbiorowych. Wysokość wynagrodzenia pracowników oddelegowanych nie może być niższa, niż ustalona na podstawie kodeksu pracy, lecz może być wyższa, o ile zakładowe źródła prawa pracy przewidują taką sytuację. Pracownik może również nie zgodzić się na oddelegowanie, jeśli praca ta nie odpowiada jego umiejętnościom i stanowisku.