Diagnoza celów konkurentów, stanowiąca pierwszy składnik analizy konkurentów, jest ważna z wielu powodów. Znajomość celów pozwala na stwierdzenie, czy każdy z konkurentów jest zadowolony ze swojej obecnej pozycji i osiąganych wyników finansowych. To pozwala przewidywać prawdopodobieństwo zmiany strategii przez tego konkurenta oraz energii, z jaką będzie reagować na zjawiska zewnętrzne czy na posunięcia innych firm. Na przykład, firma przypisująca duże znaczenie stałemu wzrostowi wielkości sprzedaży może zupełnie inaczej reagować na spadek koniunktury czy na wzrost udziału w rynku innej firmy niż przedsiębiorstwo zainteresowane utrzymaniem swojej stopy zysku. Znajomość celów konkurenta ułatwia także przewidywanie jego reakcji na zmiany strategiczne. Niektóre z tych zmian mogą zagrozić konkurentowi w stopniu większym niż inne, w świetle przyjętych przez niego celów lub nacisków wywieranych na niego przez macierzystą korporację. Ten stopień zagrożenia wpływać będzie na prawdopodobieństwo działań odwetowych. Diagnoza celów konkurenta ułatwia wreszcie oszacowanie wagi podejmowanych przez niego inicjatyw. Podobnie, diagnoza celów pozwoli na ustalenie, czy macierzysta korporacja poważnie wesprze inicjatywę jednej z

1 KOMENTARZ

Comments are closed.