pieniadzeW ramach uruchomionego programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” przygotowano 20,5 mln zł. Pomoc będzie udzielana w formie niskooprocentowanych pożyczek. Wśród 3 województw, które jako pierwsze udzielają pożyczek jest także Małopolska

Wsparcie w wysokości maksymalnie 60 tys. zł może zostać udzielone bezrobotnemu (tj. niepracującemu w oparciu o umowę o pracę) absolwentowi szkoły wyższej w okresie maksymalnie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu lub studentowi ostatniego roku studiów magisterskich lub licencjackich. O pożyczkę może ubiegać się także kilka osób w ramach jednej działalności gospodarczej – wówczas wielkość udzielonego wsparcia wynosi wielokrotność sumy 60 tys. zł, np. 180 tys. zł dla 3 wspólników. Okres spłaty pożyczki wynosi do 7 lat. Pierwszy etap Programu obejmuje województwa małopolskie, mazowieckie i świętokrzyskie. Od 2014 r. Program będzie sukcesywnie wdrażany w kolejnych województwach.

W województwie małopolskim za program odpowiada Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej (MFES). Trudno jednak coś więcej znaleźć na ich stronach. należy więc wykonać telefon.

SZCZEGÓŁY ZE STRONY BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Dla kogo
O pożyczkę mogą ubiegać się pozostający bez pracy:

absolwenci szkół wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu;
studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich.

Przeznaczenie
W ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” udzielane są:

pożyczka podstawowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
pożyczka uzupełniająca na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy (jako dodatkowa pożyczka dla osób, które uzyskały pożyczkę podstawową)

Warunki
Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczka podstawowa):

Wartość pożyczki: do 60 tys. zł,
Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy redyskonta weksli 2,75 – wysokość oprocentowania pożyczki 0,69% w skali roku),
Okres spłaty: 7 lat (84 miesiące),
Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 1 roku,
Wypłata środków: zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wnioskodawcę i zaakceptowanym przez pośrednika finansowego, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy (pożyczka uzupełniająca):

Wartość pożyczki: do 20 tys. zł,
Oprocentowanie będzie na takim samym poziomie jak przy uzyskanej pożyczce podstawowej,
Termin wnioskowania: po 3 miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych,
Harmonogram spłaty pożyczki uzupełniającej będzie dostosowany do harmonogramu spłaty pożyczki podstawowej (spłata obydwu pożyczek powinna nastąpić w tym samym terminie),
Wypłata środków nastąpi po zawarciu umowy pożyczki,
Rozliczenie pożyczki dokonywane będzie na podstawie opłaconych faktur dotyczących wydatków na utworzenie stanowiska pracy,
Możliwość umorzenia pozostałej do spłaty kwoty kapitału, jeśli utworzone stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy utrzymane zostało przez minimum 1 rok, a spłaty pożyczki, w tym pożyczki uzupełniającej, realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowić będzie pomoc de minimis.

Zabezpieczenie pożyczki
Prawne zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od wyników oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, przyznanie pożyczki będzie mogło być uzależnione od ustanowienia dodatkowego/innego zabezpieczenia spłaty.

Warunkiem uzyskania pożyczki będzie złożenie poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o pożyczkę, którego elementem będzie m.in. uproszczony biznes plan przedsięwzięcia, na realizację którego przeznaczona będzie pożyczka.

słowa kluczowe: dn dochód narodowy, największe miasta polski 2013, praca magisterska tematy ekonomia, referaty ekonomia, inflacja w ue 2012, tematy pracy magisterskiej ekonomia, ur ekonomia,
nobel 2012, ceny ropy naftowej na swiecie, referaty z ekonomii