Biorąc pod uwagę walutę, w jakiej został zaciągnięty dany kredyt hipoteczny można wyróżnić kilka jego typów. Jednym z nich jest typowy kredyt walutowy udzielany w walucie krajowej. W dniu podpisania umowy zostaje on przeliczony na walutę obcą, uwzględniając bieżący kurs danej waluty. Już w obcej walucie podawany jest harmonogram poszczególnych spłat. Z kolei spłaty dokonywane są w walucie krajowej, po dokonaniu przeliczenia wedle kursu, który obowiązuje na dany dzień. Najkorzystniejsze rozwiązanie uwzględniające spłaty, to tak zwany fixing, czyli spłata na podstawie średniego kursu, która wyklucza zaistnienie różnicy w wartości spreadu. Drugim typem kredytów w tej klasyfikacji są kredyty walutowe. W tym kredyt walutowy denominowany, który opiewa na konkretną kwotę w walucie krajowej, zawartą w umowie. Ów kwota zostaje podzielona na transze, a następnie dokonuje się przeliczania na obcą walutę. Typowy kredyt walutowy opiewa na określoną kwotę waluty krajowej, która zostaje zawarta w umowie, natomiast w przypadku kredytu denominowanego warunki są analogiczne, jednakże w grę wchodzi waluta obca. Rozwiązanie to może jednak powodować niedobór środków do ceny zapłaty, jeśli w chwili przeliczenia kurs jest niższy niż pierwotnie zakładany.