Ekonomia globalna

Ekonomia posiada bardzo szeroką definicję. Swoim zagadnieniem obejmuje badanie przedmiotów gospodarczych w zakresie wykorzystania ograniczonych zasobów w sferze produkcji, konsumpcji i wymiany.
Nauki ekonomii dzielimy na: ekonomie globalną, makroekonomie, mezoekonomie oraz mikroekonomie.
Ekonomia globalna zajmuje się przepływem kapitału międzynarodowego. Za kapitał międzynarodowy uważamy wszystkie transakcje kapitałowe dokonane pomiędzy podmiotami gospodarczymi, zarówno te krajowe jak i zagraniczne. Transakcje te powodują zmianę wysokości i struktury salda należności oraz zobowiązań danej gospodarki narodowej wobec zagranicy, co nazywane jest zagraniczną pozycją netto danego kraju. Przepływy międzynarodowe są powodowane głównie przez: zakup towarów i usług zagranicą, udzielanie lub otrzymywanie pożyczek z państw zagranicznych, udzielanie kredytów handlowych i finansowych, zakładanie przedsiębiorstw gospodarczych w innym kraju przez firmy/osoby niebędące ich obywatelami i sprzedaż oraz kupno papierów wartościowych na giełdach zagranicznych.