Każdy kto planuje powziąć kredyt hipoteczny powinien nabyć nieco wiedzy merytorycznej, by zrozumieć ten mechanizm i świadomie podjąć decyzję o tej formie finansowania. Hipoteka stanowi ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, a także na wybranych prawach, co ma na celu zabezpieczyć wierzytelność wynikającą ze stosunku prawnego. W ten sposób, jeśli zachodzi taka potrzeba, wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości i ma pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi każdego właściciela danej nieruchomości. W takim wypadku nawet zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela, ponieważ może on dochodzić swoich praw wobec któregokolwiek z właścicieli bądź też użytkowników wieczystych nieruchomości. Wierzycielem hipotecznym jest uprawniony z tytułu hipoteki, natomiast właściciel nieruchomości, która została obciążona, określany jest mianem dłużnika hipotecznego. Hipoteka może zabezpieczać jedną bądź większą liczbę wierzytelności, co wynika ze stosunku prawnego, a w wyjątkowych sytuacjach, gdy na przykład ma na celu zabezpieczać finansowo jedno przedsięwzięcie kilku wierzycieli, może zabezpieczać wierzytelności, które wynikają z większej liczby stosunków prawnych.