Polisa posagowa dla dziecka na przyszłość

Polisa dla dziecka na przyszłość, czyli co należy wiedzieć przed dokonaniem wyboru polisy. We wpisie tym postaram się zawrzeć najważniejsze informacje jakie należy wiedzieć o polisach posagowych.

Odkładanie pieniędzy na posag i przyszłość naszej pociechy jest wielce istotne w dzisiejszych czasach. Radość z posiadania potomka potrafi przysłonić rodzicowi cały świat. Obserwowanie jak dziecko dorasta i uczy się to najpiękniejsze chwile rodzicielstwa. Jako dobry rodzic starasz się zrobić dla niego wszystko. A co się stanie jeśli ulegniesz jakiemuś wypadkowi, który uniemożliwi Ci kontynuowanie kariery zawodowej albo co gorsza zakończy Twoje życie? Co się wówczas stanie z Twoim dzieckiem? Przeczytaj poniższy artykuł i zastanów się czy nie chciałbyś już w tej chwili zabezpieczyć finansowo swoje dziecko.

Śmierć któregoś z rodziców jest ogromnym szokiem, nie tylko dla dziecka. Prawie wszystkie polisy posagowe zostają zamknięte wypłatą pieniędzy – w formie stypendium podczas nauki lub jednorazowo, do wykorzystania, na przykład, przy kupnie mieszkania lub jego wyposażenia. Podejmując decyzję o formie zabezpieczenia przyszłości Twojego dziecka, pamiętaj, że w obecnych czasach może zdarzyć się praktycznie wszystko.

Banki i fundusze inwestycyjne oferują programy posagowe umożliwiające zapewnienie dziecku dobrego startu po kilku lub kilkunastu latach wpłacania składek. Programy te nie ochronią jednak przyszłości dziecka w razie wypadku jego rodzica lub obojga rodziców. Ochronę może zapewnić tylko ubezpieczeniowa polisa posagowa.
Polisa posagowa na dziecko

Polisy posagowe składają się z dwóch elementów: ochrony ubezpieczeniowej, obejmującej dziecko i/lub rodziców oraz funduszu inwestycyjnego. Ochronę zapewnia towarzystwo ubezpieczeniowe (składka stanowi zwykle kilka procent wpłat), zaś inwestycjami zajmuje się, w zależności od firmy, albo samo towarzystwo, albo zewnętrzny fundusz.
W przypadku śmierci jednego lub obojga rodziców towarzystwo wpłaci na rachunek dziecka sumę ubezpieczenia. Określa ją osoba wykupująca polisę, może to być zwykle od dziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. W zależności od polisy kontrolę nad tymi sumami otrzymuje kolejny prawny opiekun dziecka lub kapitał pozostaje w gestii towarzystwa ubezpieczeniowego do chwili osiągnięcia przez dziecko wieku 18 lub 21 lat (to również wynika z zapisów umowy polisy). W tym drugim przypadku pieniądze wciąż są inwestowane.
Polisa na ochronę dla rodziców

W razie śmierci dziecka w niektórych towarzystwach rodzice otrzymają odszkodowanie (jego wysokość określa polisa). Zawsze zostanie przekazana łączna suma zebranych i zainwestowanych pieniędzy. Nie zmniejszy to tragedii, ale pieniądze te zawsze mogą się przydać.
Niektóre polisy posiadają dodatkowe opcje chroniące zdrowie rodziców. Jeżeli spotka nas nieszczęśliwy wypadek skutkujący uszkodzeniem zdrowia lub trwałym inwalidztwem, zgłaszamy to towarzystwu ubezpieczeniowemu. W takich przypadkach można liczyć na odszkodowanie lub przejęcie przez towarzystwo obowiązku opłacania składek aż do końca trwania polisy. Tak czy tak, mamy pewność, że nasze dziecko wystartuje w dorosłe życie z jakimś kapitałem.
Małe pieniądze z polisy posagowej?

Polisy posagowe nadal u niektórych osób wywołują jednoznaczne skojarzenia z okresu sprzed 1990 roku. Po wielu latach oszczędzania na polisie, gdzie wpłaty były wysokie jak na ówczesne możliwości, dzieci otrzymywały w zasadzie grosze. Wynikało to z faktu, iż pieniądze te trafiały od razu do państwa, które ich nie inwestowało, lecz zużywało oszczędności swoich obywateli na bieżące potrzeby. Obecnie jednak towarzystwa ubezpieczeniowe są firmami działającymi na kapitalistycznym rynku kapitałowym, gdzie na takie rzeczy nie może być miejsca.
Jakie są rodzaje polis posagowych?

Jak wybrać polisę posagową na przyszłość dziecka? Polisy są różne, tak jak różne są towarzystwa ubezpieczeniowe. Firmy oferują rozmaite produkty, ponieważ chcą dać swoim klientom maksimum wyboru. Rodzice mogą więc wybierać opcje, które najbardziej im odpowiadają. Polisa może mieć zwiększony poziom ochrony (wówczas mniej pieniędzy jest inwestowanych) albo też zapewniać ochronę minimalną (wówczas większość pieniędzy trafia na rynek kapitałowy). Skutki można zwykle zniwelować: dokupując inną indywidualną polisę na życie lub wpłacając odrębne składki zwane lokacyjnymi.

Przykładowy zakres indywidualnego ubezpieczenia posagowego (zapisy umowy)

Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem zgon ubezpieczonego, dożycie uposażonego do końca trwania umowy. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego i uposażonego. Polisę można poszerzyć o następujące umowy dodatkowe:

– zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku,
– ubezpieczenie renty posagowej,
– inwalidztwo współubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
– przejęcie opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego,
– posagowy fundusz inwestycyjny.

Istnieje możliwość jednorazowego opłacenia składki za cały okres ubezpieczenia. Poza tym składki można opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

Nie ma możliwości zamiany danej ochrony ubezpieczeniowej na inną. Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie. Umowę może podpisać osoba w wieku od 18 do 65 lat (dla dziecka od 0 do 18 lat). Umowa trwa minimum 5 lat z zastrzeżeniem wieku ubezpieczonego 70 lat (w przypadku wpłaty jednorazowej jest to 80 lat). Współubezpieczony (uposażony), który ukończył 18 lat, ma prawo do skrócenia okresu ubezpieczenia, jeżeli zawarł związek małżeński, został rodzicem, rozpoczął naukę w szkole wyższej. Umowa może obowiązywać do 18. (w pierwszą rocznicę polisy po ukończeniu 18 lat) lub 25. roku życia (nie później niż w pierwszą rocznicę po ukończeniu 25 lat) uposażonego. Świadczenie jest wypłacane jednorazowo.

Podstawowe wykluczenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela:

Umowa jest rozwiązywana w przypadku:
– podania przez ubezpieczonego nieprawdziwych informacji na temat oceny ryzyka,
– jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpiła w wyniku umyślnego czynu uposażonego. Samobójstwa ubezpieczonego (w ciągu 2 lat od podpisania umowy).

a także jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpiła w wyniku:

– działań wojennych, stanu wojennego,
– dobrowolnego czynnego udziału ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, rozruchach, zamieszkach,
– poddania się ubezpieczonego zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską,
– oportunistycznej infekcji, jeżeli ubezpieczony w chwili śmierci był nosicielem HIV,
– samookaleczenia się ubezpieczonego.