Jakie są rodzaje ubezpieczeń?

Jakie są rodzaje ubezpieczeń? Oto lista różnych typów najczęściej zawieranych ubezpieczeń wraz z ich krótkim opisem.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej
Ochrona dotyczy sytuacji, gdy w związku ze swoją działalnością lub posiadanym mieniem ubezpieczający w następstwie czynu niedozwolonego zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa), albo uszkodzenie lub zniszczenie mienia.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegających na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Za nieszczęśliwy wypadek objęty ubezpieczeniem uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną oraz zawał serca i udar mózgu, nie będący następstwem długotrwałej choroby, w wyniku którego ubezpieczony doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
Szyby okienne i drzwiowe z wyłączeniem szyb w pojazdach i środkach transportu, oszklenie ścian i dachów, płyty szklane z mebli, gablot reklamowych, kontuarów, stołów i lad, przegrody ścienne, osłony kontuarów, boksów i kabin, lustra wiszące, stojące i zamontowane na stałe szyldy, witraże, rurki neonowe, wykładziny szklane.

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym
Mienie przewożone na ryzyko ubezpieczonego, wszystkie środki transportu na terenie RP na podstawie krajowej dokumentacji przewozowej, zgodnie z normami i prawem transportowym.

Ubezpieczenie mienia od dewastacji
Umową może być objęty lokal i znajdujące się w nim mienie: towary, surowce, wyroby gotowe oraz mienie przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi, również na ogrodzeniach, oświetleniu i dozorowanym placu, pod warunkiem, że składowanie tego mienia pod gołym niebem jest zgodne z obowiązującymi normami. Stałe elementy budynku, np. ściany, sufity, posadzki, piece, kominki, drzwi i okna wraz z zamknięciem i urządzeniami sygnalizacyjnymi, elementy wbudowane, np. meble, meblościanki, kuchnie, boazerie, oświetlenie.

Ubezpieczenie mienia od szkód spowodowanych żywiołami
Mienie będące własnością lub znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego, a także mienie prywatne jego pracowników. Zakres ubezpieczenia: Pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, jego części lub ładunku, z wyłączeniem zrzutu paliwa.

Ubezpieczenie mienia ruchomego od dewastacji (wandalizmu)
Przedmiotem ubezpieczenia są środki obrotowe i ubezpieczone mienie.

Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów
Budynki i budowle, urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia produkcyjne, urządzenia sklepów, magazynów i innych pomieszczeń handlowo-usługowych, biurowych, środki obrotowe, mienie przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi, gotówka i inne wartości pieniężne, nakłady adaptacyjne, mienie osobistego użytku pracowników zatrudnionych u ubezpieczającego. Zakres ubezpieczenia: Szkody powstałe w wyniku działania ognia, bezpośredniego uderzenia pioruna, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, obsunięcia się ziemi, lawiny, następstwa szkód wodociągowych, uderzenia pojazdu kołowego, akcji ratowniczej.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
Środki obrotowe, mienie osób trzecich, wyposażenie zakładów, gotówka i inne wartości pieniężne. Zakres ubezpieczenia: Kradzież z włamaniem – dokonana lub usiłowana, rabunek dokonany lub usiłowany, koszty napraw zabezpieczeń.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Budynki i budowle (w tym w budowie), wyposażenie, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, gotówka i wartości pieniężne poza schowkami, gotówka w schowkach ogniotrwałych, sprzęt elektroniczny. Zakres ubezpieczenia: Szkody powstałe wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, silnej wichury, powodzi, spływu wód po zboczach, opadów atmosferycznych (gradu i ulewy), osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, szkody wodociągowe oraz powstałe wskutek akcji gaśniczej oraz wyburzeń albo odgruzowania.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) właściciela podmiotu gospodarczego oraz pracowników
Zdrowie i życie właściciela podmiotu gospodarczego oraz pracowników.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobie trzeciej (szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółek kapitałowych
Ochrona odpowiedzialności cywilnej, jeżeli w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu jest on zobowiązany w myśl kodeksu handlowego do naprawienia szkody wyrządzonej spółce, akcjonariuszom, wspólnikom, osobom trzecim.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy
Szkody wyrządzone pracownikom z tytułu wypadku przy pracy.

Ta lista najczęściej zawieranych typów ubezpieczeń wraz z opisem ich zakresu jest oczywiście niepełna. Postanowiłem jednak skupić się w tym artykule na tych najważniejszych rodzajach ubezpieczeń.